Rabatum.pl - Regulamin

Rabatum.pl - Regulamin

Regulamin SerwisuRozdział 1
Definicje


1. Konto Użytkownika – konto utworzone przez użytkownika korzystającego z serwisu Rabatum.pl
2. Rabatum.pl – serwis internetowy prowadzony przez SavingExpert. na którym reklamodawcy udostępniają swoje oferty promocyjne.
3. Regulamin – poniższy dokument określający ogólne zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu Rabatum.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w tym newsletteru.
4. Reklamodawca – podmiot udostępniający swoje oferty promocyjne.
5. Towary – usługi, produkty i oferty promocyjne udostępnianie przez reklamodawców
6. Użytkownik – internauta korzystający z zasobów serwisu Rabatum.pl
7. Usługi – nieodpłatne działania serwisu świadczone przez Rabatum.pl na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);


Rozdział 2
Postanowienia Ogólne


1. Poniższy regulamin określa jasne zasady korzystania z portalu Rabatum.pl.
2. Użytkownik korzystający z serwisu potwierdza, iż akceptuje treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Rabtum.pl zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji regulaminu, bez konieczności informowania o tym użytkownika.
4. Rabatum.pl to portal świadczący nieodpłatne usługi polegające na udostępnianiu materiałów reklamowych dostarczonych przez reklamodawców.
5. Treści udostępnianie przez Rabatum.pl mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez użytkownika wyłącznie na własny użytek.
6. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy. Rozpatrywane będą w oparciu o regulamin oraz aktualny stan prawny.


Rozdział 3
Zawarcie i rozwiązanie umowy


1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Rabatum.pl dotyczącej możliwości korzystania z portalu, na warunkach określonych Regulaminem, następuje z chwilą odwiedzenia przez Użytkownika Serwisu Rabatum..pl i skorzystania z jednej usług oferowanych w jego ramach.
2. Użytkownikowi przysługuje do zakończenia świadczenia usług i prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć poprzez stosowne oświadczenie wysłane na adres kontakt@rabatum.pl
4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Rabatum.pl w trybie natychmiastowym gdy:

 • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
 • Stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
 • Działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu Rabatum.pl lub w inny sposób istotnie szkodzą Naszej witrynie.
 • W innych niż wskazane powyżej sytuacjach serwis uprawniony jest do rozwiązaniaUmowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


Rozdział 4
Korzystanie z serwisu Rabatum.pl


1. Serwis Rabatum.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały, nieodpłatny dostęp do swojej strony i świadczonych w niej usług.
2. Serwis Rabatum.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron do których kieruje użytkownika przy pomocy zawartych na stronie materiałów reklamowych.
3. Serwis Rabatum.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane przez użytkowników na stronach reklamodawców, w szczególności za proces zakupu i dostawy towaru do osób korzystających z usług sklepów internetowych reklamowanych w serwisie Rabatum.pl.
4. Serwis Rabatum.pl zastrzega sobie prawo do edycji i zmian zawartości strony bez uprzedniej informacji korzystających z serwisu Użytkowników.
5. Serwis Rabatum.pl zastrzega, iż posiada wszelkie prawa autorskie do treści umieszczanych na stronie należą do serwisu bądź współpracujących z nią partnerów.
6. Serwis Rabatum.pl informuje, iż na swych stronach nie dostarcza materiałów o charakterze bezprawnym.
7. Serwis Rabatum.pl umożliwia użytkownikowi korzystanie z newsletteru i indywidualnego konta użytkownika :

 • Użytkownik podając dane niezbędne do korzystania z tych usług zgadza się na ich wykorzystanie przez serwis Rabatum.pl w celach marketingowych.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tych usług poprzez wysłanie stosownego oświadczenia przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Rozdział 5
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu Rabatum.pl


1. By prawidłowo korzystać z serwisu niezbędne jest :

 • Posiadanie urządzenia z dostępem do internetu ;
 • Posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i JavaScirpt ;
 • Posiadanie dostępu do indywidualnej skrzynki mailowej ;

Rozdział 6
Odpowiedzialność serwisu Rabatum.pl


1. Informacje publikowane na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 par.1 przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Informacje na stronach mają wyłącznie charakter informacyjny.
3. Opinie i komentarze zawarte na stronach serwisu opierają się wyłącznie na doświadczeniach i bieżącej wiedzy ich autorów.
4. Rabatum.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z tytułu korzystania z serwisu..
5. Serwis Rabatum.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały, nieodpłatny dostęp do swojej strony i świadczonych w niej usług.
6. Serwis Rabatum.pl nie jest wydawcą, ani właścicielem kodów rabatowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały dostarczone przez reklamodawców.


Rozdział 7
Odpowiedzialność Użytkownika


1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do nie naruszania praw własności intelektualnej, ani do nie rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim zawartych na stronach portalu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania na stronie treści o charakterze bezprawnym.
4. W przypadku błędów w działaniu strony, zauważonych przy korzystaniu z serwisu Rabatum.pl, użytkownik dołoży wszelkich starań aby poinformować jej autorów o tychże błędach, poprzez formularz kontaktowy.


Rozdział 8.1
Polityka prywatności – Informacje Ogólne


1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: Rabatum.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest : SavingExpert z adresem : Liliowa 28, 73-110 Grzędzice
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@rabatum.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora lub poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).


Rozdział 8.2
Polityka prywatności - Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora


1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


Rozdział 8.3
Polityka prywatności - Hosting


1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl


Rozdział 8.4
Polityka prywatności - Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych


1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.


Rozdział 8.5
Polityka prywatności - Informacje o formularzach


1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną onepodane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


Rozdział 8.6
Polityka prywatności - Logi Administratora


1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.


Rozdział 8.7
Polityka prywatności - Istotne techniki marketingowe


1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. zsiedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.


Rozdział 8.8
Polityka prywatności - Istotne o plikach cookies


1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z
siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


Rozdział 8.9
Polityka prywatności - Istotne informacje o plikach cookies


1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Edge

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone


Rozdział 9
Reklamacje


1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu pl.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mail: kontakt@rabatum.pl
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji serwis zwracóci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
6. Serwis pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów Internetowych, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego, z którego Towar pochodzi.


Rozdział 10
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.
2. Regulamin dostępny jest w języku Polskim
3. O zmianach w regulaminie serwis poinformuje na stronie głównej.
4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Postanowienia odrębnych regulaminów, w szczególności udostępnionych przez Sklepy Internetowe określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
7. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny miejsca zamieszkania konsumenta, a w przypadku pozostałych osób sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego serwis Rabatum.pl

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych.

Bądź na bieżąco i dołącz do Naszej społeczności

163 SKLEPÓW Z KUPONAMI

610 AKTUALNYCH OFERT

14363 WYKORZYSTANYCH KUPONÓW